ਚੰਨੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ